Din placering

Din placering bestemmer din valuta og de lande, du kan sende til.

Reviews

Officiel Urban Iki-net-brandbutik
Afsendelse samme dag

Generelle Betingelser

Indholdsfortegnelse:

Artikel   1 – Definitioner

Artikel   2 – Erhvervsdrivendes identitet

Artikel   3 – Tilpasningsmuligheder

Artikel   4 – Udbud

Artikel   5 – Aftalen

Artikel   6 – Fortrydelsesret

Artikel   7 – Forbrugerens forpligtelser i betænkningstiden

Artikel   8 – Anvendelse af forbrugerens fortrydelsesret og omkostningerne hertil

Artikel   9 – Erhvervsdrivendes forpligtelser i tilfælde af fortrydelse

Artikel 10 – Udelukkelse af fortrydelsesretten

Artikel 11 – Prisen

Artikel 12 – Efterlevelse og ekstra garanti

Artikel 13 – Levering og udførelse

Artikel 14 – Transaktionsvarighed: Varighed, annullering og forlængelse

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klageprocedure

Artikel 17 – Tvister

Artikel 18 – Supplerende eller afvigende bestemmelser

 

Artikel 1 – Definitioner

Følgende definitioner gælder for disse vilkår og betingelser:

 1. Supplerende aftale: En aftale, hvorved forbrugeren køber produkter, digitalt indhold og/eller tjenester i forbindelse med en distanceaftale, og disse varer, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser leveres af erhvervsdrivende eller af en tredjepart på grundlag af en aftale mellem denne tredjepart og erhvervsdrivende;
 2. Betænkningstid: Den periode, inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret;
 3. Forbruger: den fysiske person, der ikke handler i forbindelse med sine aktiviteter inden for handel, forretninger, håndværk eller faglig aktivitet;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitalt indhold: data produceret og leveret i digital form;
 6. Løbende aftale: en aftale, der omfatter en regelmæssig levering af varer, tjenester og/eller digitalt indhold i en vis periode;
 7. Bæredygtig databærer: ethvert værktøj – herunder e-mail – som gør det muligt for forbrugeren eller erhvervsdrivende at gemme oplysninger, der er adresseret til vedkommende personligt på en måde, som fremtidig høring eller brug i en periode, der er skræddersyet til formålet for hvilke informationen er beregnet og som tillader uændret gengivelse af de lagrede oplysninger;
 8. Fortrydelsesret: forbrugerens ret til at annullere afstandsaftalen inden for betænkningstiden;
 9. Erhvervsdrivende: den fysiske eller juridiske person, der på afstand tilbyder produkter, (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenester til forbrugerne;
 10. Afstandsaftale: en aftale, der indgås mellem erhvervsdrivende og forbrugeren inden for rammerne af et organiseret system til fjernsalg af produkter, digitalt indhold og/eller tjenester, hvorved der til og med indgåelsen af aftalen udelukkende blev kommunikeret på afstand med en eller flere teknikker;
 11. Modelformular for fortrydelsesret: den europæiske standardfortrydelsesformular vedlægges som Bilag I til disse vilkår og betingelser. Bilag I skal ikke stilles til rådighed, hvis forbrugeren ikke har fortrydelsesret med hensyn til sin bestilling;
 12. Teknik til fjernkommunikation: betyder, at der kan indgås en aftale uden at forbrugeren og erhvervsdrivende skal være på samme sted på samme tid.

 

Artikel   2 – Entreprenørens identitet

 

OGK Europe B.V.
Rudolf Dieselstraat 15
7442 DR Nijverdal
info@urbaniki.com

KvK-nummer (handelskammernummer): 64215350
Momsnummer: NL 855569475B01

 

Artikel   3 Tilpasningsmuligheder

 1. Disse generelle betingelser gælder for hvert tilbud fra erhvervsdrivende og enhver afstandsaftale indgået mellem erhvervsdrivende og forbrugeren.
 2. Før afstandsaftalen indgås, præsenteres teksten med disse generelle vilkår for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, vil den erhvervsdrivende angive, inden afstandsaftalen indgås, hvordan de generelle vilkår kan ses hos erhvervsdrivende, og at de på forbrugerens anmodning vil blive sendt gratis så hurtigt som muligt.
 3. Hvis afstandsaftalen indgås elektronisk, er det muligt at teksten med de generelle betingelser, på trods af foregående afsnit og inden afstandskontrakten er indgået, elektronisk kan gøres tilgængelig for forbrugeren, således at forbrugeren let kan gemme den på et varigt medium. Hvis det ikke er muligt på rimelig vis, skal der, før afstandsaftalen indgås, angives, hvor de generelle betingelser på elektronisk vis kan tilgås og at de per anmodning fra forbrugeren gratis tilsendes (elektronisk eller på anden vis).
 4. Hvis der gælder specifikke produkt- eller servicevilkår ud over disse generelle betingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og i tilfælde af modstridende betingelser kan forbrugeren altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for vedkommende.

 

Artikel 4 Udbud

 1. Hvis et tilbud har en begrænset varighed eller er underlagt betingelser, angives det udtrykkeligt i tilbuddet.
 2. Tilbuddet indeholder en komplet og præcis beskrivelse af produkterne, det digitale indhold og/eller de ydelser, der tilbydes. Beskrivelsen er tilstrækkeligt detaljeret til at forbrugeren kan danne sig et godt billede af tilbuddet. Hvis den erhvervsdrivende bruger billeder, er disse sande repræsentationer af de tilbudte produkter, tjenester og/eller det digitale indhold. Tydelige mangler eller fejl i tilbuddet binder ikke den erhvervsdrivende.
 3. Hvert tilbud indeholder nok oplysninger til, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og pligter der er knyttet til en accept tilbuddet.

 

Artikel 5 Aftalen

 1. Aftalen træder i kraft på det tidspunkt, forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de tilknyttede betingelser, med forbehold for bestemmelserne i stk. 4.
 2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, vil den erhvervsdrivende straks bekræfte modtagelsen af accepten af tilbudet elektronisk. Så længe den erhvervsdrivende ikke har bekræftet modtagelsen af denne accept, kan forbrugeren opsige aftalen.
 3. Hvis aftalen indgås elektronisk, vil den erhvervsdrivende tage passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre elektronisk overførsel af data, og vedkommende vil sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil den erhvervsdrivende træffe de i den forbindelse passende sikkerhedsforanstaltninger.
 4. Den erhvervsdrivende kan – inden for loven – informere sig selv om forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser samt alle de faktuelle oplysninger og faktorer, der er vigtige for en forsvarlig indgåelse af afstandsaftalen. Hvis den erhvervsdrivende på baggrund af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har vedkommende ret til at nægte en bestilling eller anmodning eller at tilknytte særlige betingelser for gennemførelsen.
 5. Den erhvervsdrivende sender senest følgende oplysninger til forbrugeren ved leveringen af produktet, tjenesteydelsen eller det digitale indhold skriftligt eller på en sådan måde, at den kan opbevares af forbrugeren på tilgængelig vis på et varigt medium:
 • Den erhvervsdrivendes besøgsadresse, hvor forbrugeren kan henvende sig med klager;
 • betingelserne for, hvornår og hvordan forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret, eller en klar erklæring vedrørende udelukkelsen af fortrydelsesretten;
 • Oplysninger om garantier og eksisterende service efter køb;
 • Prisen inklusiv al beskatning af produkt, service eller det digitale indhold, hvor det er relevant, leveringsomkostninger og betalingsmetode, levering eller gennemførelse af afstandsaftalen;
 • Kravene for opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller har en ubestemt varighed;
 • Hvis forbrugeren har en fortrydelsesret, modelformularen for fortrydelse.
 1. I tilfælde af en længerevarende transaktion gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

 

Artikel 6 Fortrydelsesret

For produkter:

 1. Forbrugeren kan ophæve en købsaftale for et produkt under betænkningstid på mindst 14 dage uden at skulle angive nogen begrundelse for ophævelsen. Entreprenøren må spørge forbrugeren om årsagen til fortrydelsen, men ikke forpligte vedkommende til at angive sin begrundelse eller begrundelser.
 2. Den i stk.1 nævnte betænkningstid træder i kraft dagen efter forbrugeren eller en tredjepart, der tidligere er udpeget af forbrugeren, som ikke er transportør, har modtaget produktet, eller:
 • Hvis forbrugeren har bestilt flere produkter i samme bestilling: den dag, hvor forbrugeren eller en tredjepart udpeget af vedkommende, modtog det sidste produkt. Entreprenøren kan, forudsat at vedkommende klart har informeret forbrugeren forud for bestillingsprocessen, afvise en ordre for flere produkter med forskellige tidspunkter for levering.
 • hvis en levering af et produkt består af flere forsendelser eller dele: den dag, hvor forbrugeren, eller en tredjepart udpeget af vedkommende, har modtaget den sidste forsendelse eller del;
 • for aftaler om regelmæssig levering af produkter i en vis periode: den dag, hvor forbrugeren eller en tredjepart udpeget af vedkommende har modtaget det første produkt.

 

For tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medium:

 1. Forbrugeren kan opsige en serviceaftale og en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke er leveret på et håndgribeligt medium, i mindst 14 dage uden begrundelse. Entreprenøren må spørge forbrugeren om årsagen til fortrydelsen, men ikke forpligte vedkommende til at angive sin begrundelse eller begrundelser.
 2. Den i stk. 3 nævnte betænkningstid træder i kraft på følger indgåelsen af aftalen.

 

Forlænget betænkningstid for produkter, tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medium, ved manglende oplysning om fortrydelsesretten:

 1. Hvis den erhvervsdrivende ikke har givet forbrugeren de lovligt krævede oplysninger om fortrydelsesret eller modelformularen for fortrydelse, udløber betænkningstiden tolv måneder efter afslutningen af den oprindelige betænkningstid, der er fastlagt i overensstemmelse med de foregående afsnit i denne artikel.
 2. Hvis den erhvervsdrivende har givet forbrugeren de oplysninger, der er nævnt i det foregående afsnit inden for tolv måneder efter startdato for den oprindelige betænkningstid, udløber betænkningstiden 14 dage efter den dag, forbrugeren modtog disse oplysninger.

 

Artikel 7 Forbrugerens forpligtelser i betænkningstiden

 1. Under betænkningstiden skal forbrugeren håndtere produktet og emballagen med omhu. Vedkommende vil kun pakke produktet ud eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at bestemme produktets type, karakteristika og funktion. Grundprincippet her er, at forbrugeren kun må håndtere og inspicere produktet, som vedkommende ville have lov til at gøre det i en butik.
 2. Forbrugeren er kun ansvarlig for værdiforringelse af produktet, idet omfang det er et resultatet af håndtering af produktet, der går ud over, hvad der er tilladt i stk. 1.
 3. Forbrugeren er ikke ansvarlig for værdiforringelse af produktet, hvis den erhvervsdrivende ikke har givet vedkommende alle juridisk krævede oplysninger om fortrydelsesretten før eller efter aftalens indgåelse.

 

Artikel 8 Anvendelse af forbrugerens fortrydelsesret og omkostningerne hertil

 1. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, skal vedkommende indberette dette til erhvervsdrivende inden for betænkningstiden ved hjælp af modelformularen for fortrydelse eller på en anden entydig vis.
 2. Hurtigst muligt, men inden for 14 dage fra dagen efter den i stk. 1 nævnte erklæring returnerer forbrugeren produktet eller overrækker det til (en agent for) erhvervsdrivende. Dette er ikke nødvendigt, hvis erhvervsdrivende har tilbudt selv at hente produktet. Forbrugeren har under alle omstændigheder overholdt returperioden, hvis vedkommende returnerer produktet, før udløb af betænkningstiden.
 3. Forbrugeren returnerer produktet med alt leveret tilbehør, hvis det er rimeligt muligt i sin oprindelige tilstand og emballage, og i overensstemmelse med erhvervsdrivendes rimelige og klare instruktioner.
 4. Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig efterlevelse af fortrydelsesretten ligger hos forbrugeren.
 5. Forbrugeren bærer de direkte omkostninger ved returnering af produktet. Hvis erhvervsdrivende ikke har rapporteret, at forbrugeren skal bære disse omkostninger, eller hvis erhvervsdrivende angiver selv at bære omkostningerne, skal forbrugeren ikke afholde omkostningerne for returnering.
 6. Hvis forbrugeren fortryder, efter at han først udtrykkeligt har anmodet om, at leveringen af tjenesten eller levering af gas, vand eller elektricitet, der ikke er klar til salg, begynder i begrænset volumen eller mængde i betænkningstiden, skal forbrugeren betale erhvervsdrivende et beløb, der svarer til den del af forpligtelsen, som erhvervsdrivende har opfyldt på tidspunktet for annulleringen i forhold til fuld overholdelse af forpligtelsen.
 7. Forbrugeren bærer ikke omkostninger til udførelse af tjenesteydelser eller levering af vand, gas eller elektricitet, som ikke er klar til salg i begrænset volumen eller mængde eller til forsyning med fjernvarme, hvis:
 • erhvervsdrivende ikke givet forbrugeren de juridisk krævede oplysninger om fortrydelsesretten, godtgørelsen af omkostninger eller modelformularen for fortrydelse, eller;
 • forbrugeren ikke udtrykkeligt har anmodet om start af udførelsen af service eller levering af gas, vand, el eller fjernvarme i betænkningstiden.
 1. Forbrugeren bærer ikke omkostninger for fuld eller delvis levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medium, hvis:
 • vedkommende forud for leveringen ikke udtrykkeligt har accepteret ikrafttrædelsen af aftalen inden udløbet af betænkningstiden;
 • vedkommende har anerkendt, at vedkommende vil miste sin fortrydelsesret ved at give sin tilladelse; eller
 • erhvervsdrivende har undladt at bekræfte denne erklæring fra forbrugeren.
 1. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, vil alle yderligere aftaler blive ophævet i henhold til loven.

 

Artikel 9 Entreprenørens forpligtelser i tilfælde af fortrydelse

 1. Hvis den erhvervsdrivende gør det muligt for forbrugeren at fortryde elektronisk, sender vedkommende omgående en kvittering for modtagelsen af denne meddelelse.
 2. Den erhvervsdrivende refunderer alle betalinger foretaget af forbrugeren, herunder eventuelle leveringsomkostninger, der opkræves af erhvervsdrivende for det returnerede produkt inden for 14 dage efter den dag, forbrugeren meddeler vedkommende om annullering. Medmindre erhvervsdrivende tilbyder selv at hente produktet, kan vedkommende vente med refusion, indtil vedkommende har modtaget produktet, eller indtil forbrugeren påviser, at vedkommende har returneret produktet, alt efter hvad der sker først.
 3. Den erhvervsdrivende bruger samme betalingsmetode, som forbrugeren brugte til refusion, medmindre forbrugeren accepterer en anden metode. Refusionen er gratis for forbrugeren.
 4. Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standardleverance, behøver erhvervsdrivende ikke betale yderligere omkostninger for den dyrere metode.

 

Artikel 10 Udelukkelse af fortrydelsesretten

Erhvervsdrivende kan udelukke følgende produkter og tjenester fra fortrydelsesretten, men kun hvis erhvervsdrivende klart angav dette i tilbuddet, i det mindste rettidigt for indgåelsen af aftalen:

 1. Produkter eller tjenesteydelser, hvor prisen afhænger af udsving på det finansielle marked, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme inden for fortrydelsesperioden;
 2. Aftaler indgået under en offentlig auktion. En offentlig auktion betyder en salgsmetode, hvor produkter, digitalt indhold og/eller tjenester tilbydes af den erhvervsdrivende til forbrugeren, der er til stede personligt eller som får mulighed for at være til stede personligt ved auktionen under auktionens ledelse, og hvor et godkendt bud forpligter til køb af produkter, digitalt indhold og/eller tjenester;
 3. Servicekontrakter, efter fuld serviceydelse, men kun hvis:
 • udførelsen er begyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke; og
 • forbrugeren har erklæret, at vedkommende mister sin fortrydelsesret, når erhvervsdrivende har fuldbyrdet aftalen;
 1. Pakkerejse som omhandlet i artikel 7:500 BW i passagertransportaftaler;
 2. Tjenesteydelseskontrakter for levering af indkvartering, hvis en bestemt dato eller gennemførelsesperiode er fastsat i kontrakten og bortset fra boligformål, godstransport, biludlejning og catering;
 3. Aftaler vedrørende fritidsaktiviteter, hvis der er fastsat en bestemt dato eller frist for udførelse i aftalen;
 4. Produkter fremstillet efter forbrugerens specifikationer, som ikke er præfabrikerede, og som er fremstillet på grundlag af et individuelt valg eller en beslutning fra forbrugeren, eller som klart er bestemt til en bestemt person;
 5. Produkter der hurtigt fordærves eller har begrænset holdbarhed;
 6. Forseglede produkter, der af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke er egnet til at returnering, og hvis forsegling er brudt efter levering;
 7. Produkter, der uigenkaldeligt blandes med andre produkter efter levering på grund af deres art;
 8. Alkoholholdige drikkevarer, hvis pris blev aftalt ved aftalens indgåelse, men leveringen kan kun finde sted efter 30 dage, og hvis faktiske værdi er afhængig af markedsudsving, som erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på;
 9. Forseglet lyd, videooptagelser og computersoftware, hvor seglet er blevet brudt efter levering;
 10. Aviser, blade eller magasiner, med undtagelse af abonnementer på dem;
 11. Levering af digitalt indhold undtagen på et fysisk medium, men kun hvis:
 • udførelsen er begyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke; og
 • forbrugeren har erklæret, at vedkommende derved mister sin fortrydelsesret.

 

Artikel 11  Prisen

 1. I løbet af gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, forhøjes priserne på de tilbudte varer og/eller ydelser, med undtagelse af prisændringer som følge af ændringer i momssatser.
 2. I modsætning til det foregående afsnit kan erhvervsdrivende tilbyde produkter eller tjenester med variable priser, der er underlagt udsving på det finansielle marked, hvilket den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på. Dette afhængighed af udsving og det faktum, at de angivne priser er målpriser, fremgår af tilbuddet.
 3. Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de er et resultat af lovbestemmelser eller regulativer.
 4. Prisforhøjelser fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis den erhvervsdrivende har fastsat dette og:
  • hvis disse er en følge af lovbestemmelser eller bestemmelser; eller
  • forbrugeren har beføjelse til at opsige aftalen med virkning fra den dag, hvor prisforhøjelsen træder i kraft.
 5. De priser, der er angivet i tilbuddet for produkter eller tjenester, inkluderer moms.

 

Artikel 12 Efterlevelse af aftale og ekstra garanti

 1. Entreprenøren garanterer, at produkterne og/eller tjenesteydelserne overholder aftalen, specifikationerne i tilbuddet, de rimelige krav til sundhed og/eller anvendelighed, samt de gældende bestemmelser på datoen for indgåelse af aftalen og/eller statslige bestemmelser. Hvis aftalt, garanterer erhvervsdrivende også, at produktet er egnet til andet end normal brug.
 2. En yderligere garanti fra den erhvervsdrivende, dennes leverandør, fabrikant eller importør begrænser aldrig de retslige rettigheder og krav, som forbrugeren kan påberåbe sig i forhold til den erhvervsdrivende på grundlag af aftalen, hvis den erhvervsdrivende ikke har overholdt sin del af aftalen.
 3. En ekstra garanti forstås som en forpligtelse af den erhvervsdrivende, vis leverandør, importør eller producent, hvor han giver forbrugeren visse rettigheder eller krav, der går ud over, hvad der er lovpligtigt i tilfælde af, at han ikke har opfyldt sin del af aftalen.

 

Artikel 13 Levering og udførelse

 1. Den erhvervsdrivende skal med størst mulig omhu håndtere modtagelse og udførelse af bestillinger af produkter, og ved vurdering af ansøgninger om levering af tjenesteydelser.
 2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har meddelt den erhvervsdrivende.
 3. Under overholdelse af de herover i artikel 4 angivne generelle vilkår, vil den erhvervsdrivende gennemføre accepterede bestillinger med den fornødne hast, dog senest inden for 30 dage, medmindre en anden leveringsperiode er aftalt. Hvis forsendelsen er forsinket, eller hvis en ordre ikke kan eller kun delvist kan udføres, underrettes forbrugeren herom senest 30 dage efter, at vedkommende har bestilt ordren. I så fald har forbrugeren ret til at opsige kontrakten uden omkostninger og eventuelt ret til erstatning for skader eller tab.
 4. Efter ophævelse af aftalen i overensstemmelse med foregående afsnit vil erhvervsdrivende straks refundere det beløb, som forbrugeren har betalt.
 5. Risikoen for skade og/eller tab af produkter hviler hos den erhvervsdrivende indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en repræsentant udpeget på forhånd og anvist til erhvervsdrivende, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

 

Artikel 14 Transaktionsvarighed: Varighed, annullering og forlængelse

Opsigelse:

 1. Forbrugeren kan til enhver tid annullere en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og det gælder for regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser under overholdelse af de aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesperiode på højst en måned.
 2. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en kontrakt, der er indgået for en bestemt periode, og det gælder for regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser under overholdelse af de aftalte opsigelsesregler og en afbestillingsperiode på højest en måned.
 3. De ovennævnte aftaler kan forbrugeren:
  • annullere til enhver tid, uden at være begrænset til annullering på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
  • i det mindste annullere på samme måde som aftalen blev indgået med vedkommende;
  • altid annullere med samme varsel som den erhvervsdrivende har pålagt sig selv.

Forlængelse:

 1. En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenester, må ikke stiltiende forlænges eller fornys for en bestemt varighed.
 2. Som en undtagelse fra det foregående afsnit kan en kontrakt, der er indgået i en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af dagblade, aviser, ugeblade og magasiner, stiltiende fornyes i en bestemt varighed på højest tre måneder, hvis forbrugeren, der indgår denne forlængede kontrakt, kan opsige forlængelsen hen mod dennes slutning med en opsigelsesperiode på højest en måned.
 3. En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, må kun stiltiende fornyes på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan annullere med en opsigelsesperiode på højest en måned. Opsigelsesperioden er højest tre måneder, hvis aftalen strækker sig til regelmæssig levering, dog mindre end en gang om måneden, levering af dagblade, aviser, ugeblade og magasiner.
 4. En aftale med en begrænset periode om regelmæssig levering af dagblade, aviser, ugeblade og magasiner for at forbrugeren kan prøve/stifte bekendtskab med dem (prøve- eller testabonnement) fortsættes ikke stiltiende og afsluttes automatisk efter prøveperioden eller introduktionsperiode.

Varighed:

 1. Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren opsige aftalen til enhver tid efter et år med en afbestillingsperiode på højst en måned, medmindre rimelighed og retfærdighed udelukker aflysning inden udløbet af den aftalte varighed.

 

Artikel 15  Betaling

 1. For så vidt andet ikke er fastsat i aftalen eller i supplerende betingelser, skal de beløb, som forbrugeren skal betale, senest betales 14 dage efter betænkningstidens begyndelse eller, hvis der ikke er en betænkningstid, senest 14 dage efter indgåelsen af aftalen. I tilfælde af aftale om levering af en tjeneste begynder denne periode dagen efter, at forbrugeren har modtaget en bekræftelse af aftalen.
 2. Ved salg af produkter til forbrugere kan de generelle vilkår aldrig forpligte forbrugeren til at betale mere end 50 % på forhånd. Når der er fastsat en forskudsbetaling, kan forbrugeren ikke påberåbe sig nogen rettigheder vedrørende udførelsen af den pågældende ordre eller tjeneste/tjenester, før forskuddet er betalt.
 3. Forbrugeren har pligt til straks at rapportere unøjagtigheder i betalingsdata, der er angivet eller specificeret til den erhvervsdrivende.
 4. Hvis forbrugeren ikke opfylder sine betalingsforpligtelser rettidigt, og efter at vedkommende er blevet underrettet af erhvervsdrivende om forsinket betaling, og erhvervsdrivende har givet forbrugeren en periode på 14 dage til at opfylde sine betalingsforpligtelser, efter manglende betaling inden for denne 14-dages periode, så der skyldes lovpligtig rente på dette beløb, hvilket stadig skal betales, og erhvervsdrivende er berettiget til at opkræve eventuelle udenretslige opkrævningsomkostninger, som vedkommende pådrager sig. Disse opkrævningsomkostninger udgør højst: 15 % af udestående beløb op til € 2.500; 10 % over de følgende € 2.500 og 5 % over de følgende € 5.000 med et minimum på € 40. Erhvervsdrivende kan afvige fra de angivne beløb og procentsatser i forbrugeren fordel.

 

Artikel 16 Klageprocedure

 1. Erhvervsdrivende har en tilstrækkelig offentlig og tilgængelig klageprocedure og behandler klager i henhold til denne procedure.
 2. Klager over efterlevelse af aftalen skal indsendes til den erhvervsdrivende inden for en rimelig periode efter forbrugeren har konstateret manglerne, samt komplet og tydeligt beskrevet.
 3. Klager indsendt til erhvervsdrivende besvares inden for en periode på 14 dage fra modtagelsesdatoen. Hvis en klage kræver en forventet længere behandlingstid, svarer iværksætteren inden for en periode på 14 dage med en kvittering for modtagelse og en indikation af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
 4. Forbrugeren skal mindst give erhvervsdrivende 4 uger til at løse klagen i gensidig høring. Efter denne periode opstår en tvist, der er genstand for tvistbilæggelse.

 

Artikel 17 Tvister

 1. Aftaler mellem erhvervsdrivende og forbruger, som disse generelle vilkår gælder for, er udelukkende omfattet af nederlandsk lov.

 

Artikel 18 Supplerende eller afvigende bestemmelser

Yderligere eller afvigende bestemmelser fra disse generelle vilkår må ikke være til skade for forbrugeren, og skal registreres skriftligt eller på en sådan måde, så de kan opbevares på en tilgængelig måde på et varigt medium.

 

 

Bilag I: Formular for fortrydelse

 

 

Formular for fortrydelse

 

(udfyld og returner kun denne formular, hvis du ønsker at annullere aftalen)

 

Til:    

 

OGK Europe B.V.
Rudolf Dieselstraat 15
7442 DR Nijverdal
info@urbaniki.com

 • Jeg meddeler hermed, at jeg er enig med vores aftale om salg af følgende produkter:

annullering

 • Jeg har modtaget produkterne på:
 • Navn:
 • Adresse:
 • Underskrift (kun når denne formular er indsendt på papir):